Κως

Προμελέτη για Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου Γερανογέφυρας ΑΣΠ Κως

Υπηρεσίες

Μελέτες

Πελάτης

ΔΠΑΝ / ΔΕΗ Α.Ε.

Διάρκεια Έργου

2016

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο προετοιμασίας οικονομικής προσφοράς για το έργο «ΑΣΠ ΚΩ – Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου – Μελέτη και κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα» εκπόνησε στατική προμελέτη για την κατασκευή ενός βιομηχανικού μεταλλικού κτιρίου, με γερανογέφυρα μεγάλου ανοίγματος. Το νέο μεταλλικό κτίριο στεγάζει εγκατάσταση μείζονος σημασίας (αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού ψύξεως των μηχανών παραγωγής ρεύματος) με γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 6t, η οποία θα οριοθετείται περιμετρικά του φρεατίου αντλήσεως και φυκών. Το έργο αφορά την ηλεκτροδότηση του μη διασυνδεδεμένου νησιού της Κω. 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η στατική μελέτη του χωρικού προσομοιώματος του κτιρίου (μεταλλικός φορέας και θεμελίωση), πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων Scia Engineer. 

Η μελέτη διασφάλισε τη στατική επάρκεια και την αποφυγή αστοχίας του εν λόγω κτιρίου, το οποίο δεδομένου του είδους του φορέα του απαιτούσε έντεχνη εργασία στην κατασκευή του.