Υψηλό επίπεδο ποιότητας

Η εταιρεία μας προσφέρει υψηλό επίπεδο ποιότητας των παραγόμενων μελετών και υπηρεσιών της καθώς και της κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

EN ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

EN ISO 14001:2015
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΕΝ ISO 45001:2018
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

EN ISO 39001:2012
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας