Ξάνθη

Διευθέτηση Χειμάρρου

Υπηρεσίες

Κατασκευή Τεχνικού Έργου

Πελάτης

Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης

Διάρκεια Έργου

2021

Ενδιαφέρεστε για κάποιο νέο project?

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε. ως ανάδοχος του έργου, ανέλαβε την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο» στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία του κεντρικού χειμάρρου Κιμμερίων. Το έργο αποτελεί τμήμα της διευθέτησης του κεντρικού Χειμάρρου Κιμμερίων και συγκεκριμένα εκτείνεται μεταξύ της σιδηροδρομικής γέφυρας μέχρι την εκβολή του στον ποταμό Κόσυνθο, σε μήκος περίπου 2.120,34 μέτρα. Στην κοίτη του χειμάρρου, όπου θα γίνει η διευθέτηση, θα απομακρυνθούν, από το αντίστοιχο πλάτος των εφαρμοζόμενων διατομών, όλες οι κατασκευές προστασίας (συρματοκιβώτια, σκυροδέματα, δένδρα, βλάστηση, κτλ.).

Η διευθέτηση του χειμάρρου γίνεται με χρήση ανοικτής διατομής, με πρανή επενδυμένα με συρματοκιβώτια και κοίτη από λιθορριπή σταθεροποιημένη με ουδούς από συρματοκιβώτια.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω έργο περιλάμβανε χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, έργα προστασίας κοίτης και πρανών καθώς και κατασκευές από σκυρόδεμα και λοιπές εργασίες.

Espa Sticky