Σύστημα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στις περιβαλλοντικές συνέπειες της λειτουργίας της, υιοθετώντας περιβαλλοντικές οδηγίες και διαδικασίες που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχοντας ως αρχή το όραμα και τις εταιρικες αξίες μας, εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, υιοθετώντας μια προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας συνέχεια τους στόχους και σκοπούς της στρατηγικής μας.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας μας βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

Οι δραστηριότητές μας είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία, τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τις εσωτερικές διαδικασίες εταιρείας.
Πολιτική ενεργής πρόληψης της ρύπανσης και των εργασιακών κινδύνων καθώς και συστηματικής ανάλυσης όλων των συμβάντων.
Η Ασφάλεια και η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι ευθύνη του καθενός από εμάς.
Το προσωπικό της εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών είναι ευαισθητοποιημένο και εκπαιδευόμενο να δρα με σεβασμό στο περιβάλλον.
Μετράμε την απόδοσή μας σε θέματα Ασφαλείας, Υγείας και Περιβάλλοντος και δεσμευόμαστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς.
Ερευνούμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τεχνολογίες που περιορίζουν τη μόλυνση του Περιβάλλοντος και ελαχιστοποιούν τη δημιουργία αποβλήτων.
Έχουμε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σκοπούς και στόχους οι οποίοι είναι ορισμένοι, τεκμηριωμένοι, ανασκοπούνται και γίνονται γνωστοί στο σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας κάθε έτος.

Η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση του εξοπλισμού, τη βελτίωση και συνεχή ροή τεχνογνωσίας και συνεχή κάλυψη των απαραίτητων αναγκών που προκύπτουν, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να εφαρμόζουν και να τηρούν την παρούσα Πολιτική.

Espa Sticky